نگهداری و تعمیرات

پس از نصب و راه‌اندازی سامانه‌های حفاظت کاتدی، پایش و بازرسی‌های دوره‌ای آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با گذشت زمان مشخصات الکترولیت، شرایط محیطی و پارامترهای پوشش سازه‌های در تماس با الکترولیت دچار تغییرات عمده‌ای می‌گردد، که این تغییرات در عملکرد سامانه‌های حفاظت کاتدی تأثیر زیادی دارد.

توضیحات کامل

نگهداری و تعمیرات

همه ی محصولات