عضویت در انجمن‌ها

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

انجمن خوردگی ایران

انجمن بتن ایران

انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران