رله‌های ابزار دقیق

ترانسدیوسر جریان TRI

مبدل‭ ‬سیگنال‭ ‬های‭ ‬جریانی‭ ‬AC‭ ‬یا‭ ‬DC‭ ‬به‭ ‬سیگنال‭ ‬های‭ ‬کنترلی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

DC‭ ‪(‬10V-0‭ , ‬20mA-4‭ , ‬20mA-0‭)‬ ‬‬‬‬‬

حذف‭ ‬نویز‭ ‬در‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬انتقالی‬‬‬‬

حذف‭ ‬اثر‭ ‬افت‭ ‬خط‭ ‬در‭ ‬انتقال‭ ‬سیگنال‌ها‬‬‬‬‬‬

انتقال‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مساحت‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬متر‬‬‬‬‬‬‬

ایزولاسیون‭ ‬اپتیک‭ ‬بین‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬و‭ ‬ایزولاسیون‭ ‬القائی‭ ‬بین‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬خروجی‭ ‬تا‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬ولت‭ ‬AC‬‬‬‬

انحراف‭ ‬خروجی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬ورودی‭ ‬حداکثر‭ ‬٪۰/۵‭‬‬‬‬‬‬‬‬

دارای‭ ‬نمایشگر‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬PWR‬‬‬‬

توضیحات کامل

ترانسدیوسر جریان TRI

ترانسدیوسر ولتاژی TRU

مبدل‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬ولتاژی‭ ‬AC‭ ‬یا‭ ‬DC‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬کنترلی‬‬‬‬‬‬‬‬
(۰-۲۰ mA, 4-20 mA, 0-10 V‏)DC
حذف‭ ‬نویز‭ ‬در‭ ‬سیگنال‭ ‬های‭ ‬انتقالی‬‬‬‬‬
حذف‭ ‬اثر‭ ‬افت‭ ‬خط‭ ‬در‭ ‬انتقال‭ ‬سیگنال‌ها‬‬‬‬‬‬
انتقال‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مسافت‭‬۲۰۰۰‭ ‬متر
ایزولاسیون‭ ‬اپتیک‭ ‬بین‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬ ‬
ایزولاسیون‭ ‬القائی‭ ‬بین‭ ‬تغذیه،‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬تا‭ ‬۲۰۰۰ولت‭ ‬AC‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
انحراف‭ ‬خروجی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‌‬ورودی‭ ‬حداکثر‭۰/۵٪
با ولتاژ تغذیه
‬‬‬‬‬‬(۱۱۰-۲۲۰)VAC , (48-110-220)‎VDC
دارای‭ ‬نمایشگر‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬PWR‬‬‬‬

توضیحات کامل

ترانسدیوسر ولتاژی TRU

همه ی محصولات