باکس‌های حفاظت کاتدی

به دلیل نصب ترانسفورمر رکتیفایرها خارج از ساختمان‌های توزیع برق و یا استفاده از چند ترانسفورمر رکتیفایر در یک ایستگاه، جهت تقسیم و حفاظت برق ورودی ترانسفورمر رکتیفایرها از تابلوهای توزیع برق AC استفاده می‌شود.

توضیحات کامل

تابلوهای توزیع برق AC

در سامانه‌های حفاظت کاتدی خط لوله، عموماً از باند باکس ‌ها جهت اتصال کابل‌های ترانسفورمر رکتیفایر به آندها و لوله‌ها استفاده می‌شود. از طریق باند باکس می‌توان پتانسیل خط لوله نسبت به خاک، جریان خط لوله، جریان سرگردان عبور کننده از خط لوله، مقاومت اتصالات عایقی و غیره را اندازه‌گیری نمود.

توضیحات کامل

باندباکس‌ها

از طریق تست پوینت می‌توان پتانسیل خط لوله نسبت به خاک را اندازه‌گیری نمود. تست پوینت ها در انواع مختلف و براساس سفارش ساخته مي‌شوند. پايه تست پوینت ها از لوله آهني به قطر ۷۵، ۱۰۰ يا ۱۵۰ ميلي‌متر (مطابق درخواست) توليد مي‌شود. سايه‌بان نیز از ورق آهنی به ضخامت ۲ يا ۳ ميليمتر در نظر گرفته مي‌شود.

توضیحات کامل

تست پوینت‌ها

براي نشان دادن مسير خط لوله و مكان ابتدايي و انتهايي بستر حفاظت کاتدی از مارکر استفاده مي‌گردد. پايه مارکرها از لوله آهني به قطر ۷۵، ۱۰۰ يا ۱۵۰ ميلي‌متر (مطابق درخواست) توليد مي‌شود. سايه‌بان آن‌ها نیز از ورق آهنی به ضخامت ۲ يا ۳ ميلي‌متر ساخته مي‌شود.

توضیحات کامل

مارکرها

همه ی محصولات