ارزیابی و رفع عیب

در بسیاری از موارد پس از طراحی، نصب و اجرای سامانه‌های حفاظت کاتدی و با گذشت زمان، این سامانه‌ها دچار یک سری عیوب شده و بهره‌وری خود را از دست داده یا در بسیاری از موارد قادر به حفاظت از سازه نیستند.

توضیحات کامل

ارزیابی و رفع عیب

همه ی محصولات