Dummy Load

حفاظت های كامل نظیر Thermo Switch، Fan Rotation Electrical Control, Airflow Switch در تابلوی كنترلی دستگاه قابل پیش بینی و نصب می باشد.

دیزل ژنراتورها از دسته مولدهایی هستند که بار آنها از حد معینی که سازنده ژنراتور اعلام می نماید نباید کمتر شود، اما غالبا هیچ تضمینی برای وجود حداقل بار در مجموعه مصرف کننده ها وجود ندارد، به ویژه برای پروژه های حین احداث، سكوهای نفتی، ایستگاهها تقویت فشار گاز و ... از این رو در این شرایط جهت تامین حداقل بار از بار مجازی یا Dummy Load استفاده می شود.
عدم استفاده از Dummy Load و عملکرد دیزل ژنراتورها در بارهای کمتر از حداقل بار تعیین شده، موجب نشتی روغن در بخش دیزل،افزایش دود، کاهش راندمان و نهایتاً کاهش عمر دیزل می شود.
این شرکت معمولا به منظور کارآیی بهتر و شرایط انتخاب Load برای بهره بردار، Dummy Load های خود را به صورت چند پله و با تابلوی کنترلی در سه حالت دستی، اتوماتیک و قابل اتصال به سیستم PMS تولید می نماید.

حفاظت های كامل نظیر Thermo Switch، Fan Rotation Electrical Control, Airflow Switch در تابلوی كنترلی دستگاه قابل پیش بینی و نصب می باشد.
در نوع هوشمند این تابلوها، قابلیت اتصال به كامپیوتر از طریق پورت RS485 یا سایر پروتكل های ارتباطی و قابلیت ثبت اطلاعات و كنترل دستگاه از طریق PC وجود دارد.
رنج Dummy Load ها معمولاً براساس نظر سازنده دیزل ژنراتور (غالباً 30% توان ژنراتور) استخراج می گردد و تعداد پله های آن با توجه به نحوه پخش بار Load Flow در سایت انتخاب می گردد.

 

 


ارسال نظر

ارسال