تایمر‭ ‬مولتی‭ ‬رنج‭ ‬مدل‭ ‬MRT/C‬

دارای‭ ‬۳‭ ‬مد‭ ‬کارکرد‭ ‬قابل‭ ‬برنامه‌‌ریزی‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل‭ ‬یا‭ ‬قطع‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هر‭ ‬تابع‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬مد‭ ‬عملکرد‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬یا‭ ‬اتصال‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۱‭/‬۰ثانیه‭ ‬تا‭ ‬۹۹‭ ‬ساعت‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

اصول کار

در‭ ‬شروع‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬دستگاه‭ ‬چنانچه‭ ‬روی‭ ‬حالت‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬باشد‭ ‬تابع‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چشمک‌‭ ‬زن‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬شروع‭ ‬تنظیمات‭ ‬با‭ ‬کلید‌های‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬تابع‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توجه‭: ‬جهت‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬دستگاه،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تنظیم‭ ‬و‭ ‬ذخیره‌سازی،‭ ‬برق‭ ‬ورودی‭ ‬باید‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬مجدداً‭ ‬وصل‭ ‬گردد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلمات‭ ‬اختصار‭ ‬نمایشگر‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل d-on ‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬قطع d-of ‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل r-on ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬قطع r-of ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پس‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬فانکشن‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬را‭ ‬فشار‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلمه‭ ‬را‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬نوع‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬تایمر‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقدار‭ ‬دهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬
‭ ‬ثانیه‭: ‬دقیقه‬‬‬‬
‭ ‬دقیقه‭: ‬ساعت‬‬‬‬
با‭ ‬فشار‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬کلمه‭ ‬را‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬نوع‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬تایمر ‭ )‬با‭ ‬برق‌دارشدن‭ ‬یا‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭( ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقداردهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬برق‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬فانکشن‭ ‬متفاوت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‬‬‬‬

تاخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‬‬‬‬

تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬روشن‬‬‬‬‬‬‬‬

تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬خاموش‬‬‬‬‬‬‬‬

مثال‭: ‬تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭. ‬زمان‭ ‬روشن‭ ‬۳۵‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬۵۲‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭. ‬زمان‭ ‬خاموش‭ ‬۹۷‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬۶۸‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

طریقه نصب

ترمینال‭ ‬A1‭: ‬فاز‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‭ ‬A2‭ : ‬نول‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‭ ‬ST‭: ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬تنظیم‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬استارت‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬اتصال‭ ‬این‭ ‬ترمینال‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬A1‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬15،16،18‭: ‬کنتاکت‌های‭ ‬رله‭ ‬خروجی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مد‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬عمل‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

سیگنال‌های‭ ‬دستگاه‬‬
Sec‭ : ‬Per نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Min‭ :‬Sec نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬ثانیه‭ : ‬دقیقه‬‬‬‬‬‬‬‬
Hr‭ : ‬Min نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬دقیقه‭ : ‬ساعت‬‬‬‬‬‬‬‬
OUT1 نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬‮١‬۵‭ ‬به‭ ‬‮١٨‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
OUT2 نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬‮١‬۵‭ ‬به‭ ‬‮١‬‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭: ‬۱۸۰تا۲۵۰ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬۵۰‭ ‬هرتز،‭ ‬5±‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود۳‭ ‬وات‬‬‬‬‬‬
تنظیم‭ ‬زمان‭: ‬۱‭/‬۰‭ ‬ثانیه‭ ‬تا۹۹‭ ‬ساعت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

درجه‭ ‬IP‭ ‬دستگاه : ‭ ‬IP 20‬‬‬‬‬‬
دمای‭ ‬عملکرد‭: ‬۱۰‭- ‬تا‭ ‬۶۰‭ + ‬درجه‭ ‬سانتی‌گراد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬مجاز‭:‬‭ ‬٪۱۵‭ ‬تا‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬‬‬

جریان‭ ‬کنتاکت :۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‬‬‬‬‬‬‬‬
۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‭ ‬مستقیم ‬‬‬‬‬‬‬‬

عمر‭ ‬رله‭:‬‬‬‬‬  الکتریکال‭ ‬۰۰۰‭/‬۱۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مکانیکال‭ ‬۰۰۰‭/‬۰۰۰‭/‬۱‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

استانداردها‭ ‬‬‬
EN60255-22
EN60255-‭ ‬25‬‬
EN60255-‭ ‬27‬‬
EN61000-‭ ‬3‬‬
IEC60255-‭ ‬22‬‬
IPC A610-‭ ‬C‬‬

 

گواهی‭ ‬نامه‌ها‬‬
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
HSE‭- ‬MS‬‬
IMS

 

 


ارسال نظر

ارسال