کوپن های میله ای

کوپن های میله ای برنا الکترونیک معمولاً برای انجام آزمون های الکتروشیمیایی استفاده می شوند و اندازه متداول آنها دارای طول  76mm و قطر  4/6mm می باشند. قسمت انتهایی این کوپن مدادی شکل رزوه دار بوده و ابتدا داخل واشر عایق کننده پیچیده شده و سپس داخل نگهدارنده کوپن با درپوش مغزه ای رزوه دار پیچانده می شود. قسمت انتهایی دیگر کوپن برای قرار گیری پیچ گوشتی تخت شکاف دار می باشد. کوپن های میله ای را می توان بصورت انفرادی به نگهدارنده مربوطه متصل نمود، هرچند معمولاً بصورت گروه های دوتایی الی پنج تایی به یک نگهدارنده متصل می شوند. یکی از مزایای استفاده از این کوپن ها امکان جابجایی متوالی برخی از کوپن ها در بازه های زمانی معین (برای مثال یک یا دو کوپن بصورت ماهانه یا در دوره های متناوب) است که امکان مقایسه نتایج مابین زمان های مختلفی که در معرض محیط قرار گرفته اند را مهیا می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال