کوپن های دیسکی

کوپن های دیسکی همتراز (Flush Disc Coupon)

کوپن هایی که به صورت هم تراز با سطح لوله قرار می گیرند نسبت یه کوپن های تخت یا استوانه ای که درون جریان سیال قرار می گیرند، درمعرض جریان متلاطم کمتری قرار می گیرند. بنابراین، اطلاعاتی که با استفاده از کوپن های هم تراز به دست می آید به شرایط عملیاتی خوردگی که در دیواره لوله اتفاق می افتد نزدیکتر خواهد بود. کوپن های دیسکی برنا الکترونیک معمولاً به همراه نگهدارنده هایی استفاده می شوند که آنها را هم تراز سطح داخلی لوله یا مخزن قرار دهد. این کوپن ها دارای حفره پخی هستند که به آنها اجازه می دهد توسط یک پیچ تخت فولاد زنگ نزن هم تراز سطح قرار گیرند. در بخش هایی که پیگرانی در آنها انجام می شود و یا در بخش هایی که به دلیل وجود قطرات آب بیشتر به خوردگی مستعد هستند، استفاده از کوپن های دیسکی هم تراز برنا الکترونیک ترجیح داده می شود. در صورت استفاده از انواع دیگر کوپن ها، کوپن باید قبل از شروع پیگرانی خارج شوند. همچنین از آنجا که کوپن های دیسکی به صورت موازی با بدنه سازه نصب می شوند، همسویی با جریان سیال نیز برای این کوپن ها مطرح نمی باشد. قطر متداول کوپن دیسکی 32mm با ضخامت 3mm می باشد. واشر عایق کننده و پیچ اتصال به همراه نگهدارنده کوپن تأمین می شوند.

 

کوپن های دیسکی ساده (Disc Coupon)

جهت پایش خوردگی در سیال های چند فازی با شدت های خوردگی متفاوت، کوپن های دیسکی برنا الکترونیک بسیار مناسب می باشند. به این منظور باید از چند کوپن که در فازهای مختلف نصب می شوند استفاده نمود. در اینصورت باید از نگهدارنده کوپن های دیسکی چندگانه استفاده نمود.

 

کوپن دیسکی

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال