کوپن های تنش دار

در صورت ترکیب تنش های کششی و محیط خورنده خاص، خوردگی تنشی در سازه رخ می دهد. پایش این نوع خوردگی در مخازن ذخیره سازی، لوله های تحت فشار، و مخازن مورد استفاده در پالایشگاه ها و واحد های پتروشیمی امری ضروری می باشد. هدف این کوپن ها شبیه سازی شرایط تنشی حاصل از فشار خط در شرایط خورنده محیط روی لوله یا جداره مخزن می باشد. این کوپن ها پایش خوردگی تنشی را مقدور می سازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال