پایش سیستم حفاظت کاتدیک

هنگامیکه سازه ای حفاظت کاتدی می شود، پراب ER نیز قابلیت پلاریزه شدن همزمان و نتیجتاً اندازه گیری سرعت خوردگی سازه تحت حفاظت را دارد. استفاده از پراب های مقاومتی در پایش سیستم های حفاظت کاتدیک و سازه های مدفون با دیگر کاربردهای رایج این پراب ها تفاوت هایی دارد که در استانداردهای NACE TG-321 و NACE SP 0169-13 اشاره شده است. این تکنیک امکان تعیین غیر مستقیم سرعت خوردگی سازه پلاریزه شده را با اندازه گیری نرخ خوردگی کوپن حفاظت کاتدی که به صورت پراب مقاومتی خاص می باشد مهیا می سازد. چنین کوپنی علاوه بر اندازه گیری های متداول جریان های AC و DC و پتانسیل DC، سرعت خوردگی را نیز با دقتی بیشتر از 1μm اندازه گیری می نماید. با استفاده از این تکنیک می توان کاهش وزن کوپن حفاظت کاتدی را از راه دور و بر اساس تغییرات مقاومت الکتریکی در زیر زمین اندازه گیری نمود. در صورت حفاظت مثمر ثمر سازه این پراب ها دائمی خواهند بود و تنها یکبار نیاز به مدفون سازی و نصب این پراب ها می باشد. مگر مواقعی که به دلیل مشکلات خوردگی المان پراب خورده شود و نیاز به تعویض آن باشد.


در محل های زیر توصیه می شود برای پایش حفاظت کاتدی از تکنیک ER استفاده شود:

حداقل یک پراب مقاومتی در سازه های بزرگ تحت حفاظت کاتدی در ضعیف ترین مکان مورد انتظار
در محل تداخلات جریان های سرگردان
در محل تداخلات خطوط فشار قوی
در محل عایق های الکتریکی
در محل فصل مشترک سازه محافظت شده با سازه های فلزی محافظت نشده
در نقاطی که بررسی اثر بخشی و پایش حفاظت کاتدی بر اساس محدوده پتانسیل مشکل یا غیر ممکن می باشد.

 

همچنین با استفاده از این پراب ها علاوه بر تشخیص خوردگی AC می توان اثرات جریان های تلوریک و خوردگی آنها را بررسی نمود. به این منظور می توان یک سری پراب های ER را به سیستم حفاظت کاتدی سازه متصل نمود و سپس پتانسیل سازه و جریان سیستم حفاظت کاتدی که از نتایج ER مستخرج می شود را مقایسه نمود. پراب های ER نه تنها قابلیت تشخیص مقادیر کوچک خوردگی ناشی از جریان های تلوریک را دارند بلکه قابلیت تفکیک این خوردگی از خوردگی ناشی از جریان های AC را نیز دارند. این کار مزیت ویژه پراب های ER نسبت به دیگر روش های پایش نشان می دهد.
علی رغم مزایای زیاد پراب های مقاومتی، این روش اصولاً نمی تواند جایگزین اندازه گیری پتانسیل سازه باشد و مکمل این اندازه گیری ها می باشد. اندازه گیری های مؤثر پتانسیل سازه با استفاده از کوپن های پلاریزاسیون صورت می پذیرد، با استفاده از کوپن های پلاریزاسیون هنگام اندازه گیری پتانسیل سازه دیگر نیازی به قطع پتانسیل سازه نبوده و تنها با قطع پتانسیل کوپن می توان پتانسیل لحظه خاموش معادل سازه را اندازه گیری نمود.

 

محصولات زیر در این راستا عرضه می شوند

 

hefazat

 

 


ارسال نظر

ارسال