وسلها Vessels

شرکت برناالکترونیک روشها و بسترهای گوناگونی را برای حفاظت درامها ارائه می دهد، مانند آندهای فدا شونده، سیستم تزریق جریان با آند MMO سیمی، سیستم تزریق جریان با آند لوله  ای و ...

سطح بیرونی ومخازن مدفون و در صورت نیاز سطح داخلی مخازن مذکور به دو روش فداشونده (گالوانیک) و تزریق جریان حفاظت از خوردگی می گردند.
در حفاظت داخلی مخازن به طور معمول آندهای آلومینیومی، پایه سرب و ... استفاده می شود، در روش تزریق جریان از تمامی بسترهای معمول در سیستم حفاظت کاتدیک اعم از: بستر نزدیک، چاهی، دورچین و ... می توان استفاد نمود. آندهای بکار رفته در بستر های مذکور از نوع سیلیکون، MMO (وایری، ریبون) و ... انتخاب می نمایند.
در مخازن مدفون داخل پیت های بتنی، می بایست از بستر نزدیک جهت حفاظت خارجی سطح مخازن بکار رود.
برنا الکترونیک ارایه دهنده پکیج های مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات، اجرا و نظارت بر نصب جهت مخازن مدفون می باشد.

 

 

 


ارسال نظر

ارسال