مواد‭ ‬کاهنده‭ ‬مقاومت‭ ‬زمین

Low Ohm Material

در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬جنس‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬آن‭ ‬مناسب‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬سنگی،‭ ‬آهکی،‭ ‬شنی‭ ‬خشک‭ ‬و‭... ‬باشد‭ ‬مقاومت‭ ‬زمین‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬معمولی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬سیستم‭ ‬ارتینگ‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬مهیا‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬الکتریکی‭ ‬مطلوب‭ ‬دسترسی‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭. ‬لذا‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فوق‭ ‬از‭ ‬موادی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬مقاومت‭ ‬خاک‭ ‬موجب‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬سیستم‭ ‬ارتینگ‭ ‬می‌گردند‭.‬

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال