محاسبات تعیین سرعت خوردگی

محاسبات تعیین سرعت خوردگی با استفاده از نتایج کوپن ها    

محاسبه سرعت خوردگی متوسط:

 از طريق فرمول ذيل مي توان ميزان خوردگي به روش پايش خوردگي از روي كوپن را محاسبه نمود؛

محاسبه سرعت خوردگی متوسط

 

 

محاسبه سرعت حفره دار شدن :

يكي ديگر از پارامترهاي ارزيابي كوپن هاي خوردگي بيانPitting Rate مي باشد كه به روش ذيل محاسبه مي شود:

محاسبه سرعت حفره دار شدن

جهت محاسبه ميزان خوردگي مطابق فرمول هاي ذكر شده در بالا به سطح مقطع کوپن ها و دانسیته کوپن نیازمند هستیم كه مشخصات رایج ترین ابعاد و مواد مصرفی در ذيل آورده شده است.

 

مشخصات کوپن های استاندارد برنا الکترونیک

دانسیه فلزات مختلف

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال