سوپر کنترل فاز SPR

سوپر کنترل فاز SPR حفاظت بعداز کنتاکتور

سوپر‭ ‬کنترل‭ ‬فاز‬‬‬‬
حفاظت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کنتاکتور‬‬‬‬‬‬

 

SPR

حفاظت‭ ‬موتور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اختلالات‭ ‬شبكه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬قطع‭ ‬هنگام‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

دارای‭ ‬سیگنال‭ ‬های‭ ‬نمایشگر‭ :‬‬‬‬‬‬‬‬‬
OUT‭ ‬ : وصل‭ ‬خروجی‭ )‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬5‭/‬0‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬ثانیه‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭. : ‬SEQU‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
‭. : ‬VOLT‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ )‬کمتر‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬ولت)
ASY.V‭ ‬ :عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ )‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬درصد‭(

 

نصب و راه اندازی

این‭ ‬دستگاه‭ ‬بمنظور‭ ‬حفاظت‭ ‬موتورهای‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کاهش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬جابجایی‭ ‬فازها‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موار‭ ‬عامل‭ ‬سوختن‭ ‬الکتروموتور‭ ‬اتصال‭ ‬ناقص‭ ‬کنتاکتهای‭ ‬کنتاکتور‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬سیستمهای‭ ‬معمولی‭ ‬چنین‭ ‬خطایی‭ ‬قابل‭ ‬تشخیص‭ ‬نمی‌باشد‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬چنین‭ ‬قابلیتی‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اتصال‭ ‬خروجی‭ ‬کنتاکتور‭ ‬یا‭ ‬سرهای‭ ‬موتور‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬U‭, ‬V‭, ‬W‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬قطع‭ ‬شدن‭ ‬فاز‭ ‬موتور،‭ ‬فرمان‭ ‬قطع‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کارکردن‭ ‬دوفاز‭ ‬موتور‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬اتصال‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬نول‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬MP‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬شبکه‭ ‬متقارن‭ ‬باشند،‭ ‬ولتاژ‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬ترتیب‭ ‬فازها‭ ‬نیز‭ ‬صحیح‭ ‬باشند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأخیر‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬رله‭ ‬عمل‭ ‬می‌کند،‭ )‬کنتاکت‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد‭ ( ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬کنتاکتور‭ ‬قدرت،‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬خروجی‭ ‬کنتاکتور‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬U‭, ‬V‭, ‬W‭ ‬متصل‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬وصل‭ ‬باشند‭ ‬سیستم‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬عادی‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬خروجی‭ ‬کنتاکتور‭ ‬دوفاز‭ ‬باشد،‭ ‬یا‭ ‬کلاً‭ ‬شبکه‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ ‬شود،‭ ‬یا‭ ‬بین‭ ‬فازهای‭ ‬شبکه‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬باشد‭ )‬در‭ ‬صورت‭ ‬تجاوز‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭( ‬خروجی‭ ‬بلافاصله‭ ‬قطع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ (‬ASY.V‭) ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورت‭ ‬کاهش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬شبکه‭ )‬حدود‭ (‬٪ 20‭ ‬نیز‭ ‬خروجی‭ ‬قطع‭ ‬شده‭ ‬سیگنال‭. ‬VOLT‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورت‭ ‬جابجائی‭ ‬فازها‭ ‬سیگنال‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ (‬SEQU‭) ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
درهر‭ ‬حال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬اختلال،‭ ‬تایمر‭ ‬دستگاه‭ ‬عمل‭ ‬کرده،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬خروجی‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


هشدار
این‭ ‬دستگاه‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬مدار‭ ‬استارت‭ ‬استوپ‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭:‬‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬چهار‭ ‬سیمه‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬%10‭ ‬‭+‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬5‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬‭ ‬5/3‭ ‬وات‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭:‬‭ ‬5٪‭ ‬تا‭ ‬٪‭15 ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭:‬‭ ‬5/0‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭:‬‭ ‬5/0‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬ثانیه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات رله خروجی

رله‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‭ ‬6‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬220‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬6‭ ‬آمپرمستقیم‭ ‬28‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

 


ارسال نظر

ارسال