سازه های بتنی Concrete Structures

شرکت برناالکترونیک با حفاظت از میلگردها و سایر قطعات فلزی داخل بتن با روشی کم هزینه عمر سازه بتونی را تا یک قرن افزایش می دهد.

در صنعت ساختمان و عمران سازه های بتنی، پایه و بنیان ساختمان ها محسوب می شوند، با توجه به اینکه میلگرد های فلزی از اجزای اصلی تشکیل دهنده سازه های بتنی می باشند و در صورت خوردگی و یا آسیب دیدن میلگردها موجب تخریب سازه بتنی می گردد، و این تخریب ممکن است باعث وارد آمدن آسیب های جانی و مالی جبران ناپذیری گردد (مانند پایه های پل ها و یا فوندانسیون آسمان خراشها).

جهت حفاظت از خوردگی میلگردهای در تماس با بتن از روش های مختلفی از قبیل: پوشش ضد خوردگی میلگردها، استفاده از ممانعت کننده ها، حفاظت کاتدیک و ... استفاده می گردد.
حفاظت کاتدیک میلگردهای داخل بتن به روش فداشونده و یا تزریق جریان انجام می پذیرد، در روش تزریق جریان به طور معمول به کارگیری از آند های نواری، توری و ترانس رکتیفایرهای معمول حفاظت کاتدیک و یا ترانس های پالسی مخصوص انجام می پذیرد.

 

سازه های بتنی

 

 

 


ارسال نظر

ارسال