رفع عیب Troubleshooting

متخصصین خوردگی شرکت برناالکترونیک آماده رفع عیب انواع سیستم حفاظت آندی و کاتدی می باشند.

در بسیاری از موارد پس طراحی، نصب و اجرای سیستم های حفاظت از خوردگی و گذشت زمان، مواردی از قبیل:

1- اضافه شدن سطح تحت حفاظت از خوردگی به واسطه طرح و توسعه.
2- تغییر مشخصات پوشش و میزان تخریب پوشش.
3- تغییر شرایط محیطی و مشخصات الکترولیت.
4- مستعمل و معیوب شدن تجهیزات حفاظت از خوردگی و یا ایزولاسیون.
5- موجب از کارافتادگی و یا عدم کارایی سیستم های حفاظت از خوردگی گردند.

شرکت برنا الکرونیک در بررسی و رفع عیب آزمایش های میدانی مانند: بررسی شیمیایی و اندازه گیری مقاومت ویژه الکترولیت، تعیین میزان جریان جهت حفاظت از خوردگی (تست گسترش جریان)، بررسی جریان نشتی و سرگردان و ... را به انجام رسانیده و در نهایت بسته پیشنهادی خود را ارایه خواهد داد.

شرکت برنا الکترونیک با اتکا به تجربه بیش از نیم دهه ای خود و کارشناسان دوره دیده آماده ارایه بسته های مهندس، تامین تجهیزات، اجرا و نظارتی جهت بررسی و رفع عیب سیستم های حفاظت از خوردگی می باشد.

 

رفع عیب

 

 

 


ارسال نظر

ارسال