دستگاه ترکیبی ترانس و مقاومت زمین (NGC)

زمین کردن با مقاومت های پراهم (High Resistor Grounding) یکی از روشهای زمین کردن مقاومتی محسوب می شود.

این روش غالبا برای زمین کردن نقطه صفر ژنراتورها که نیاز به کاهش چشمگیر جریان Earth Fault دارد استفاده می شود که الزاما توسط یک مقاومت با مقدار اهمی بالا قابل حصول است.

برای ساخت یک HRG دو روش وجود دارد:

  1- ساخت مقاومت با مقدار اهمی بالا و جریان پایین

  2- ترکیب یک ترانس کاهنده که در ثانویه آن یک مقاومت با اهم پایین و جریان بالا نصب شده است که به اختصار NGT یا NGC نامیده میشود.

 این روش عموما از نظر فنی و اقتصادی روش بهتری است و نسبت به یک NGR با اهم بالا، ابعاد کمتری را در سایت اشغال میکند و البته از دیدگاه نقطه صفر ژنراتور یا ترانس پست نیز هیچ تفاوتی ایجاد نمیشود چرا که مقدار اهمی انتقالی از فرمول پیروی میکند و با محاسبه دقیق ترانس و مقاومت همان مقدار اهمی مورد نظر برای سیستم ایجاد خواهد شد.

 

 

 

 استخراج مشخصات یکتابلوی NGC و نحوه سفارش گذاری آن مشابه NGR می باشد.

 

 


ارسال نظر

ارسال