دریایی Marine

شرکت برناالکترونیک روشهای مختلفی از سیستم فداشونده و تزریق جریان را با استفاده از تجهیزات مخصوص سازه های دریایی مانند آندهای دریایی، تجهیزات جنبی، آند ضدخزه و تجهیزات پایش ارائه می دهد.

حفاظت از خوردگی در دریا دارای بخش های مختلفی اعم از حفاظت از خوردگی: پایه اسکله ها، سکوهای نفتی، لوله های بستر دریا، بدن شناورها و کشتی ها و ... می باشد. این حفاظت خوردگی در دو روش فداشونده (گالوانیک) و تزریق جریان انجام می پذیرد.

بدلیل نمک و کلر موجود در آب دریا بیشتر از آندهای آلومینیوم و پایه سرب در سیستم فداشونده استفاده می شود. به دلایل زیست محیطی در سیستم های تزریق جریان آندهای MMO و پلاتینایز و ... بکار می رود.
به دلیل شارژ جریان بسیار بالا در سازه های دریایی از بستر های نزدیک استفاده می گردد.
شرکت برنا الکترونیک با بیش از یک دهه سابقه در طراحی، ساخت و تامین تجهیزات، اجرا و نظارت برنصب سیستم های حفاظت از خوردگی سازه های دریایی، آماده ارایه خدمات در این بخش از صنعت را دارد.

 

دریایی

 

 

 


ارسال نظر

ارسال