خدمات مهندسی آنالیز نتایج کوپن های خوردگی

با توجه به وقوع انواع مختلف خوردگی بر روی کوپن ها، ميزان خوردگي محاسبه شده به بندرت همانند خوردگي مشاهده شده در سيستم مي باشد؛ چراكه فاكتورهاي زيادي تاثيرگذار مي باشند. اطلاعات به دست آمده از نتایج كوپن هاي خوردگي، پراب هاي خوردگي و آناليز هاي آزمايشگاهي شرایط خوردگی سیستم مشخص مي گردد. تصمیم نهایی جهت شرایط عملياتي تجهیزات، تخمین عمر باقیمانده و نیاز به انجام عملیات شیمیایی مانند تزريق بازدارنده هاي خوردگي و همچنين ميزان تزريق آنها بر روی سیستم در صورت استفاده از اطلاعات اولیه مناسب بدست آمده از پايش خوب قابل اطمینان می باشد.

شرکت برنا الکترونیک آماده ارائه آنالیز کوپن هایی که در سرویس قرار گرفته اند، شامل وزن کشی مجدد دقیق، آنالیز ظاهر کوپن و پیتینگ، و محاسبه نرخ خوردگیmpy در گزارشی تحلیلی می باشد.

 

سرعت های خوردگی برای سیستم های تولید نفت

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال