حفاظت کاتدیک Cathodic Protection

به طور عمومی خوردگی را می توان از بین رفتن ماده از طریق واکنش آن با محیط تعریف کرد. این واکنش برای فلزی که در تماس با یک محیط آبی قرار دارد، یک واکنش الکتروشیمیایی است که شامل انتقال الکترونها از سطح تماس فلز و محلول است.فلز خالص از لحاظ ترمودینامیکی ناپایدار است و تمایل دارد که اکسید شده و به ترکیبات معدنی خود بازگردد زیرا انرژی زیادی برای استخراج به آن داده شده و فلز می خواهد با تخلیه این انرژی به سطح پایینتری از انرژی رسیده و پایدارتر شود. خوشبختانه خاصیت الکتروشیمیایی خوردگی این امکان را به ما می دهد که بتوانیم خوردگی را ردیابی کنیم. زمانی که فلز در آب یا خاک مرطوب قرار می گیرد، واکنشهای الکتروشیمیایی در سطح فلز شروع می شوند و این موجب ایجاد پتانسیل الکتریکی در سطح فلز می شود. اختلاف این پتانسیل الکتریکی را میتوان نسبت به یک الکترود مرجع اندازه گیری کرد و از این طریق خوردگی را ردیابی کرد. به روشهای مختلفی می توان از واکنش خوردگی جلوگیری کرد مانند استفاده از ممانعت کننده ها، پوشش، حفاظت کاتدی و آندی و غیره.

حفاظت کاتدی روشی است که در آن با کاتد کردن فلز مورد نظر و آند کردن یک ماده دیگر از سازه مورد نظر حفاظت می کند.
شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی به منظورکنترل خوردگی بخصوص با روش های حفاظت کاتدیک و آندیک را در قالب پروژه های EPC ارائه می دهد.
(خوردگی را می توان به صورت مختصر تخریب و انهدام فلزات در اثر عوامل محیطی تعریف نمود. از نظر ترمودینامیکی، خوردگی یک فرآیند مستقل می باشد و در راستای کاهش انرژی آزاد انجام می گردد (تبدیل فلز از حالت ناپایدار با سطح انرژی بالا به حالت پایدار با سطح انرژی پایین).

مطابق قوانین ترمودینامیک، هیچ عاملی نمی تواند به صورت کامل مانع انجام فرآیند خوردگی گردد. به همین دلیل می توان از روش هایی در خصوص تعویق یا کاهش نرخ خوردگی استفاده نمود که به نام مهندسی خوردگی شناخته می شود.

در واقع، نقش مهندس خوردگی کاهش نرخ خوردگی سازه های در تماس با الکترولیت می باشد.
خوردگی تاثیر به سزایی در طول عمر سازه های مذکور و در نتیجه کم نمودن هزینه های جانبی می گردد.
یکی از روش های پایین آوردن نرخ خوردگی فلزهای در تماس با الکترولیت، حفاظت کاتدیک می باشد، در این روش با ایجاد واکنش الکتروشیمیایی که برآیند آن تشکیل یک لایه گاز ئیدروژن دو ظرفیتی بر روی سطح فلز می باشد که با تشکیل گاز ئیدروژن سطح تماس فلز بدون پوشش را با الکترولیت از بین رفته که این امر از اکسیداسیون (خوردگی) فلز در تماس با الکترولیت را کاهش می دهد.

حفاظت کاتدیک با توجه به شرایط و عوامل محیطی در دو روش فدا شونده (گالوانیک) و تزریق جریان انجام می پذیرد. در روش فدا شونده در روش حفاظت کاتدیک فداشونده با اتصال یک فلز فعال تر به فلزی که قرار است حفاظت شود یک پیل گالوانیک بوجود می آورند و واکنش اکسیداسیون در آن متمرکز شده و از خوردگی کاتد جلوگیری می شود. در روش تزریق جریان جریان مورد نیاز حفاظت توسط یک ترانسفورمر رکتیفایر و بستر آندی به سازه تحت حفاظت (کاتد) تزریق می گردد.
برنا الکترونیک با تجربه نزدیک به پانزده ساله خود در زمینه مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک با اتکا به کادر مجرب تشکیل شده از کارشناسان متحبر و دوره دیده در سطح های مختلف NACE و انجمن خوردگی ایران و ...، آمادگی ارایه تمامی خدمات به صنعت در تمامی شاخه ها در داخل و خارج از کشور می باشد.

 

 


ارسال نظر

ارسال