ترانسفورماتورهای تابلو های NGC

در زمین کردن شبکه های صنعتی به روش مقاومتی که مزایای زیادی نیز دارد حالتی با نام HRG یا Hight Resistance Grownling وجود دارد که در این شرایط با مقداراهمی بالایی نقطه ی نوترالی ژنراتور یا پست اصلی به زمین وصل می شود.

جهت ایجاد ارتباط مقاومتی با اهم بالا می توان از ترکیب یک ترانس کاهنده ی ولتاژ و افزاینده ی جریان استفاده نمود.

 

ترانسفورماتور NGC

به این ترتیب میزان مقاومتی که از نگاه نقطه نوترال دیده می شود از فرمول تبعیت می کند که با مجذور در نسبت تبدیل ترانس متناسب است و به عددهای اهم بالای مورد نیاز سیستم HRG خواهیم رسید چنین ترانس هایی غالبا دردر نیروگاه ها و بویژه نیروگاه های آبی مورد استفاده قرار می گیرد و این شرکت گواهی آزمایشگاه ثالث را نیز دارد و تیپ از ترانس های NGC که مربوط به نیروگاه های آبی سیمره و آزاد است را از آزمایشگاه Epil اخذ نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال