تجهیزات پایش خوردگی Corrosion Monitoring Instruments

شرکت برناالکترونیک روشها و تجهیزات فراوانی از پایش خوردگی مانند DCVG و CIPS و ACVG و...را براساس درخواست مشتریان ارائه می کند.

(به دلیل وسعت و فراوانی تأسیسات، فرآیندها و تجهیزات مختلف در مجاورت سازه های مدفون در الکترولیت، تشخیص روند خوردگی در آنها بسیار پیچیده است. بدیهی است استفاده از ابزار مناسب در شرایط های محیطی متفاوت در تحلیل خوردگی و در نتیجه اتخاذ تدابیر موثردر کاهش نرخ خوردگی ضروری می باشد.
پایش خوردگی ، بررسی و تشخیص دلایل کارایی سیستم های حفاظت کاتدیک از تجهیزات پایش خوردگی مانند: DCVG, C-SCAN, CIPS, CORROSION COUPON و ... استفاده می گردد.
در راستای بررسی و ارایه راهکار های مناسب در بهره وری هرچه بهتر از سازه های در تماس با الکترولیت،شرکت برنا الکترونیک با بهره گیری از دانش و تجهیزات به روز صنعت حفاظت کاتدیک آماده ارائه خدمات در تمامی سطوح می باشد).

 

تجهیزات پایش خوردگی

 

 

 


ارسال نظر

ارسال