بازرسی پوشش ها Coatings Inspection

خرابی پوشش باعث افزایش جریان لازم برای حفاظت کاتدی شده و خسارات غیرقابل جبرانی را به بار می آورد بنابراین بازرسی پوشش باید به صورت مداوم انجام گیرد.
شرکت برناالکترونیک خدمات بازرسی پوشش را برای اطمینان از کارایی پوشش ارائه می دهد.

 

بازرسی پوشش ها

 

حفاظت از خوردگی سازه های در تماس با الکترولیت در درجه اول توسط پوشش ها انجام می پذیرد و سیستم های حفاظت کاتدیک و آندیک مکمل پوشش ها می باشند، در نتیجه کیفیت اعمال پوشش ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، که در این خصوص بازرسی های مربوطه می بایست انجام پذیرد. با توجه به اینکه پوشش ها ممکن است در کارخانه مربوطه و یا در محل اجرا سازه اعمال گردد نحوه بازرسی آنها نیز متفاوت است که مرسوم ترین روش بازرسی پوشش Holiday Detector می باشد، با توجه به اینکه تست مذکور میزان چسبندگی پوشش را مشخص نمی کند و تنها ترک های موجود در پوشش را پدیدار می نماید بررسی چشمی پوشش نیز می بایست انجام گیرد.
شرکت برنا الکترونیک آماده ارایه بسته های مختلف، متناسب با درخواست مشتری در خصوص بازرسی پوشش های مختلف می باشد.

 

بازرسی پوشش ها

 

 

 


ارسال نظر

ارسال