بازدیدهای سالیانه Annual Inspections

بازدیدهای سالیانه برای ارزیابی عملکرد سیستم حفاظت از خوردگی بسیار مهم است.
شرکت برناالکترونیک با بهره مندی از متخصصین توانمند، تمامی خدمات بازدیدهای سالیانه و رفع عیب سیستمهای حفاظت خوردگی را با جدیدترین دستگاهها و روش ها ارائه می دهد.

با گذشت زمان مشخصات الکترولیت، شرایط محیطی، پارامترهای پوشش و میزان تخریب پوشش، سازه های در تماس با الکترولیت دچار تغییرات عمده ای می گردد، که این تغییرات در عملکرد سیستم حفاظت از خوردگی تاثیر داشته است. لذا مانیتورینگ و بررسی پوشش ها و عملکرد سیستم های حفاظت از خوردگی در جلوگیری از خوردگی فلزات نقش به سزایی دارد.


شرکت برنا الکترونیک با کادر مجرب و با بکارگیری از تجهیرات به روز دنیا آماده ارایه خدماتی از قبیل:

1- نصب GPS Interrupter و قرائت ولتاژ On/Off سازه های تحت حفاظت.
2- بررسی پوشش ها با استفاده از روش های Holiday Detector, DCVG, C-SCAN و ... .
3- بررسی جریان های نشتی، سرگردان، القایی و ... با بکارگیری از روش هایی مانند Cell to Cell, CIPS و ... .
4- مانیورینگ سیستم های حفاظت از خوردگی و پایش از راه دور بوسیله خطوط تلفن ثابت، GPRS، موبایل و ... .
و ... می باشد.

 

 

 


ارسال نظر

ارسال