آمپر مترسه فاز AM3

آمپر مترسه فاز AM3


این‭ ‬دستگاه‭ ‬برای‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬جریان‭ ‬های‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬از‭ ‬1/0‭ ‬تا‭ ‬4000‭ ‬آمپر‭ ‬در‭ ‬رنج‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬CT‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
منوی‭ ‬ساده‭ ‬‬‬
دقت‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬CT‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کلید‭ ‬فشاری‬‬‬‬‬‬
ایزوله‭ ‬بودن‭ ‬ورودی‭ ‬های‭ ‬CT‭ ‬از‭ ‬تغذیه‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سه‭ ‬نمایشگر‭ ‬چهار‭ ‬رقمی‭ ‬‬‬‬‬‬

 

اصول کار

پس‭ ‬از‭ ‬نصبCT‭ ‬مورد‭ ‬نظر،‭ ‬تنظیم‭ ‬CTتوسط‭ ‬کلید‭ ‬SETانجام‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بازدن‭ ‬کلید‭ ‬SETنمایشگر‭ ‬دستگاه‭ ‬مقدار‭ ‬CTتنظیم‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬کلید،‭ ‬رنج‭ ‬CTتغییر‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬وپس‭ ‬از‭ ‬مشاهده‭ ‬رنج‭ ‬CT‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود،‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬با‭ ‬نگهداشتن‭ ‬کلید‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬3ثانیه‭ ‬مقدار‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬ذخیره‭ ‬کنید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬کلمه‭ ‬SAVEبرروی‭ ‬نمایشگر‭ ‬به‭ ‬نشانه‭ ‬ذخیره‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توجه
‭ ‬اگر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬منوی‭ ‬تنظیم‭ ‬CTکلید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬3ثانیه‭ ‬فشار‭ ‬ندهید،‭ ‬تغییرات‭ ‬ذخیره‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نمایش‭ ‬جریان‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

نصب و راه اندازی

A1‭ ‬و‭:   ‬A2‭ ‬این‭ ‬ترمینال‌ها‭ ‬ورودی‭ ‬220‭ ‬ولت‭ ‬وبرای‭ ‬تغذیه‭ ‬دستگاه‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
CT R‭ ‬ :  برای‭ ‬اتصال‭ ‬CT‭ ‬فاز‭ ‬R‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
CT S‭ ‬ : برای‭ ‬اتصال‭ ‬CT‭ ‬فاز‭ ‬S‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
CT T‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ :برای‭ ‬اتصال‭ ‬CT‭ ‬فاز‭ ‬T‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه : ‭ ‬180تا‭ ‬240ولت‭ ‬متناوب‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬تغذیه‭ ‬50‭:  ‬هرتز‭ ‬‭ ‬۵‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬
ورودی‭ ‬دستگاه‭: ‬جریان‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬AC،‭ ‬5‭ ‬آمپر‬‬‬‬‬‬‬
دقت‭ ‬دراندازه‭ ‬گیری‭: ‬‭ ‬CTهای‭ ‬کوچکتر‭ ‬از‭ ‬75‭ ‬آمپر1‭/‬0±‭ ‬آمپر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬CTهای‭ ‬100تا‭ ‬4000آمپر‭ ‬1±‭ ‬آمپر‬‬‬‬‬

 

 


ارسال نظر

ارسال