آمپر مترتک فاز AM1

آمپر مترتک فاز AM1

این‭ ‬دستگاه‭ ‬برای‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬جریان‭ ‬های‭ ‬تکفاز‭ ‬از‭ ‬1‭/‬0‭ ‬تا‭ ‬4000‭ ‬آمپر‭ ‬در‭ ‬رنج‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬CT‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
منوی‭ ‬ساده‭ ‬‬‬
دقت‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬اندازگیری‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬CT‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کلید‭ ‬فشاری‬‬‬‬‬‬
ایزوله‭ ‬بودن‭ ‬ورودی‭ ‬CT‭ ‬از‭ ‬تغذیه‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬یک‭ ‬نمایشگر‭ ‬چهار‭ ‬رقمی‭ ‬‬‬‬‬‬

 

اصول کار

پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬CT‭ ‬مورد‭ ‬نظر،‭ ‬تنظیم‭ ‬CT‭ ‬توسط‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬بازدن‭ ‬کلید‭ ‬SETنمایشگر‭ ‬دستگاه‭ ‬مقدار‭ ‬CTتنظیم‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬کلید،‭ ‬رنج‭ ‬CTتغییر‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬وپس‭ ‬از‭ ‬مشاهده‭ ‬رنج‭ ‬CT‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬با‭ ‬نگهداشتن‭ ‬کلید‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬3ثانیه‭ ‬مقدار‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬ذخیره‌کنید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬کلمه‭ ‬SAVEبرروی‭ ‬نمایشگر‭ ‬به‭ ‬نشانه‭ ‬ذخیره‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توجه
اگر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬تنظیم‭ ‬CTکلید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬3‭ ‬ثانیه‭ ‬فشار‭ ‬ندهید،‭ ‬تغییرات‭ ‬ذخیره‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نمایش‭ ‬جریان‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

نصب و راه اندازی

A1‭, ‬A2‭‬‭ ‬ : این‭ ‬ترمینال‌ها‭ ‬ورودی‭ ‬220‭ ‬ولت‭ ‬وبرای‭ ‬تغذیه‭ ‬دستگاه‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
CT‭ ‬ :‬‭ برای‭ ‬اتصال‭ ‬CT‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬180‭:‬‭  ‬تا‭ ‬240‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬تغذیه ‭ ‬50‭:‬‭ ‬هرتز‭ ‬5‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬
ورودی‭ ‬دستگاه‭:‬‭ ‬جریان‭ ‬تکفازAC،‭ ‬5آمپر‬‬‬‬‬
دقت‭ ‬دراندازه‭ ‬گیری‭ ‬CT‭ :‬‭ ‬های‭ ‬کوچکتر‭ ‬از‭ ‬75‭ ‬آمپر‭ ‬‮١‬‭/‬0±‭ ‬آمپر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬CTهای‭ ‬100تا4000‭ ‬آمپر‭ ‬1‭ ‬±آمپر‬‬‬‬‬

 

 


ارسال نظر

ارسال